بخشي از وصيتنامه كتبي
آيت الله شهيد حاج سيد عبدالحسين دستغيب(قدس سره)

«وصيت مي كنم فرزندان خود را به تقوي، و سعي در اينكه واجبي از آنها فوت نشود، و مرتكب حرامي نشوند و در هر حال خدا را حاضر بدانند، دنيا را محل عبور و آخرت را محل قرار بدانند و اين ضعيف را از دعا فراموش ننمايند...