تصاویری از حضرت آیت الله شهید دستغیب(ره)

مرغ باغ ملكوتم نیم از عالم خاک

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم

حضرت آيت الله سيدعليمحمد دستغيب در كنار شهيد محراب حضرت آيت الله سيدعبدالحسين دستغيب