سوابق مبارزاتی شهید آیت الله دستغیب در اسناد ساواک

اسناد ساواک