چند سال پیش چراغ ماشینی را شکستم و اکنون آدرسی هم از او ندارم. تکلیف چیست؟

چندین سال پیش به علّت بی‌احتیاطی و سهواً، چراغ ماشینی توسّط خودروی من شکسته شد. حال از آن شخص هم آدرسی ندارم تا جبران نمایم. تکلیف چیست؟

 

مبلغ خسارت را از طرف صاحبش صدقه بدهید.