جوانی که برای ازدواج پول جمع می‌کند، آیا شامل خمس می‌شود؟

اگر در سن ازدواج است و برای همین جهت پس انداز کند شامل خمس نمی‌شود.