مال به ارث رسیده، با علم به منشأ غیر حلال بودن آن، برای وارثین چه حکمی دارد؟

به حاکم شرع، یعنی مجتهد رجوع کنید.