آیا ازدواج موقّت با دختری که بکارت ندارد، بدون اذن ولی صحیح است؟

اشکال ندارد اگر چه کسب اجازه موافق احتیاط است.