آیا زانی و زانیه که قبلاً با هم(نعوذ بالله) زنا کرده‌اند، می‌توانند با هم ازدواج کنند؟

می‌توانند با هم ازدواج کنند.