آیا برای گرفتن حق، دادن رشوه مجاز است؟

البته عنوان رشوه فقط در قضاوت مصداق دارد ولی در جاهای دیگر اگر تنها راه گرفتن حق همین باشد اشکال ندارد.