چند حقّ الامتیاز یک تعاونی مسکن را به اقساط خریداری و نقد فروخته‌ام. تکلیف چیست؟

اینجانب به عنوان مشتری تعداد 7 فقره حقّ الامتیاز یک تعاونی مسکن را از بنگاه املاک به اقساط خریداری و پس از چندی آنها را به افراد مختلف نقداً با مقداری سود فروختم که متأسّفانه تعاونی موصوف به دلایل مختلف به تعهّدات خود در ساخت عمل ننموده است. حال سؤال این جاست که:

1 ـ آیا این معامله برای اینجانب از مصادیق تحصیل مال نامشروع محسوب می‌گردد؟

2 ـ آیا اینجانب شرعاً موظّف به استرداد وجه دریافتی به خریداران می‌باشم؟

 

1 ـ معامله نامشروع نیست.

2 ـ حسب قراردادی که داشته اید شما ضامن می‌باشید.