آیا از وسایل به درد نخور سازمان می‌توان استفاده‌ی شخصی نمود؟

در صورتی که در محلّ کار وسایلی وجود داشته باشد که به درد سازمان نمی‌خورد (شیشه شکسته، صندلی خراب، چوب، آهن و ...) آیا می‌توان استفاده‌ی شخصی نمود؟

 

با اجازه‌ی مسئول سازمان اشکال ندارد.