آیا ازدواج زن شیعه با مرد غیر شیعه در صورتی که معلوم نیست زن بر عقیده‌ی خود ثابت بماند جایز است؟

بنا به فرض مذکور، جایز نیست.