نگاه بدون شهوت به زن مسلمان هتاکه(حجاب خود را رعایت نمی کند) چه حکمی دارد؟

اشکال ندارد؛ هر چند ترکش بهتر است.