خرید و فروش چک چه حکمی دارد؟

 چنانچه بدهی واقعی باشد، اشکال ندارد.