پیام معظم له به مناسبت سال جدید

اگر شکر کنید خداوند از شما راضی خواهد بود. 

بسم الله الرحمن الرحیم

سنّت مسلمانان ایران است که در ایام سال نو بدیدن خویشاوندان میروند و نیز دوستان را بازدید میکنند، و چه سنّت خوبی است که خداوند و خالق خود را با صله رحم از خود راضی مینماید و قلوب خود را با دیدار آشنایان از کدورتهای احتمالی صاف میکنند.

امیدوارم عزیزان این توفیق را خدای ناکرده با معصیت آلوده نکنند. و تصمیم بگیرند در این سال نو نعمتهای خداوند را بیاد آورند و شکر کنند، اعمّ از نعمتهای ظاهری و معنوی که میفرماید:«اِن تَشکُرُوا یَرضَه لَکُم»(سوره زمر آیه7) اگر شکر کنید خداوند از شما راضی خواهد بود.

سید علی محمد دستغیب