پایگاه اطلاع رسانی الهادی رونمایی شد

www.dastgheib.org

برای ارسال استفتاء(پرسش) و دریافت پاسخ می توانید به آدرس زیر مراجعه و ثبت نام فرمایید:

ارسال استفتاء 

http://www.dastgheib.org/fa/ticketing/list