پایگاه جدید اطلاع رسانی دفتر معظم له رونمایی شد

بسمه تعالی

پایگاه جدید اطلاع رسانی دفتر معظم له رونمایی شد.

لطفا برای دریافت آخرین مطالب به پایگاه جدید مراجعه فرمایید:

www.dastgheyb.org